Algemene leverings voorwaarden


Artikel 1 - Definities

 1. Petsfish B.V gevestigd te Urk, KvK-nummer 92358144, Petsfish ® is een merk van Petsfish B.V en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als leverancier.
 2. De wederpartij van leverancier wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als afnemer.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot levering van goederen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens leverancier.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor leverancier steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 - Betaling

 1. Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door leverancier opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt afnemer een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is leverancier gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Blijft afnemer in gebreke, dan zal leverancier tot invordering overgaan. De kosten (incassokosten en eventuele wettelijke handelsrente) met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de afnemer.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert afnemer zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door leverancier, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan leverancier betalen.

Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van leverancier zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 - Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van leverancier genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de leverancier niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding

c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Artikel 6 - Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de offerte overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Leverancier heeft het recht de te berekenen prijzen per kwartaal aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen en tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan afnemer.

Artikel 7 - Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Leverancier stelt alle informatie die voor de levering relevant is op verzoek beschikbaar voor afnemer.
 2. Afnemer is verplicht alle gegevens en bescheiden, die leverancier meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de levering tijdig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen
 3. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan leverancier ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Artikel 8 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Leverancier voert de overeenkomst voor levering naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De levering geschiedt in onderling overleg en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

Artikel 9 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de leverantie blijkt dat het noodzakelijk is om de leverantie te wijzigen of aan te vullen, dan wordt dit tijdig en in onderling overleg aangepast.
 2. Indien overeengekomen wordt dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de leverantie daardoor worden beïnvloed. Leverancier stelt afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht leverancier de afnemer hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

Artikel 10 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van leverancier in de nakoming van enige verplichting jegens afnemer niet aan leverancier kan worden toegerekend in geval van een onafhankelijke omstandigheid. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan leverancierr niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang leverancier niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Leverancier is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

Artikel 11 - Verrekening

 1. Afnemer doet afstand van zijn recht om een schuld aan leverancier te verrekenen met een vordering op leverancier
 2. Artikel 12 - Verval van de vordering
 3. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door leverancier vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13 - Verzekering

 1. Goederen worden geleverd door leverancier op basis van AVC en CMR-condities.
 2. In onderling overleg tussen afnemer en leverancier kan hiervan afgeweken worden.

Artikel 14 - Vrijwaring

 1. De afnemer vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door leverancier geleverde goederen.
 2. Artikel 15 - Klachtplicht
 3. Afnemer is verplicht klachten over de geleverde producten binnen 7 dagen na levering of afname direct schriftelijk te melden aan leverancier. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat leverancier in staat is hierop adequaat te reageren.

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij afnemer aanwezige en geleverde producten blijven eigendom van leverancier totdat afnemer de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan leverancier zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft leverancier het recht om de productie op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan in dat geval niet aan leverancier worden tegengeworpen.

Artikel 17 - Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt leverancier alle intellectuele absolute rechten.

Artikel 18 - Geheimhouding

 1. Leverancier en afnemer houden de informatie die zij (in welke vorm dan ook) van de andere ontvangt en alle andere informatie waarvan leverancier/afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan leverancier/afnemer kan verwachten dat de verspreiding daarvan de ander schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt. Deze genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden.
 2. Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 3. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 4. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Petsfish B.V is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.